Partner mobiilirakenduse kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Partner rakendus – iOS ja Android operatsioonisüsteemidel töötavates nutiseadmetes kasutamiseks mõeldus mobiilirakendus, mida kasutatakse TKM Grupp ASi jaekauplustes füüsilise kliendikaardi „Partnerkaart“ asemel soodustuste saamiseks, boonusraha kogumiseks, ostude skaneerimiseks ja/või kassas nende eest tasumiseks. Käesolevates tingimustes nimetatud ka kui „Rakendus“.

1.2. Rakenduse omanik – TKM Grupp AS, registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, Tallinn 10143, kes võimaldab klientidel Partner rakendust kasutada ning kellega rakenduse kasutaja sõlmib rakenduse kasutustingimustega nõustumisel rakenduse kasutamise lepingu. Tingimustes nimetatud ka kui „TKM Grupp“.

1.3. Partner rakenduse kasutaja – vähemalt 13-aastane füüsiline isik, kes on laadinud Partner rakenduse oma nutiseadmesse, nõustunud käesolevate kasutustingimustega ja liitunud Partnerprogrammiga. Antud tingimustes nimetatud ka kui „Kasutaja“.

1.4. Autentimisvahendid – võimalused Partner rakenduses isikusamasuse tuvastamiseks, Mobiil-ID ja Smart-ID.

1.5. Kasutustingimused – Partner mobiilirakenduse kasutustingimused (käesolevad tingimused), mis kehtivad ka rakenduse kasutamise lepingu üldtingimustena. Koos Partnerprogrammi tingimustega ühiselt nimetatud kui „Tingimused“.

1.6. Partnerprogrammi tingimused – TKM Grupp AS-i kliendilojaalsusprogrammi „Partnerprogramm“ üldised tingimused, millised on kättesaadavad Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. Koos kasutustingimustega ühiselt nimetatud kui „Tingimused“.

1.7. Müüja – TKM Grupp AS-i kuuluvate ettevõtete jaekauplused Kaubamaja, Selver, Delice, I.L.U. ja L’Occitane kauplused sh e-poed.

1.8. Kolmandad isikud – mistahes füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole Kasutaja, Rakenduse omanik, Müüjad ega teised Rakenduse omanikuga samasse kontserni kuuluvad juriidilised isikud.

1.9. Klienditugi – Partner rakenduse omaniku kontaktid: e-post: info@partnerkaart.ee; telefon 667 3444.

2. Üldsätted

2.1. Käesolevate Kasutustingimustega nähakse ette Partner rakenduse kasutamise kord. Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Partnerprogrammi tingimustest ja/või Eesti Vabariigi seadusandlusest.

2.2. Partner rakenduse kasutamise eelduseks on kehtiv Partnerkaart. Rakenduse käivitamisel tuvastatakse Kasutaja isikusamasus Kasutaja poolt valitud autentimisvahendite abil, misjärel kontrollib rakendus Kasutaja Partnerkaardi olemasolu. Juhul, kui Kasutajal ei ole Partnerkaarti, tuleb kliendisuhte loomiseks Partnerkaart läbi Rakenduse taotleda, tutvudes ja nõustudes selleks Partnerprogrammi tingimustega. Seejärel suunab Rakendus Kasutaja käesolevate Kasutustingimuste lehele ning Kasutaja kinnitab nendega tutvumist ja nõustumist. Tingimustega nõustumist loetakse Partner mobiilirakenduse kasutuslepingu sõlmimiseks.

2.3. Tingimused on Partner mobiilirakenduse kasutuslepingu lahutamatud osad ning on Partner rakenduse kasutajale täitmiseks kohustuslikud. Tingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, ta vastab neis toodud nõuetele ning kohustub tingimusi igakülgselt täitma. Samas vabastab Kasutaja Rakenduse omaniku mistahes riskist või vastutusest, mis tekib või võib tekkida asjaolust, et Kasutaja ei ole Tingimustega tutvunud, vaatamata sellele, et temale on selline võimalus antud.

2.4. Alkohoolseid jooke puudutav informatsioon Partner rakenduses on Eesti Vabariigi seadusandluse alusel suunatud isikutele alates 18. eluaastast. Vastava teabega tutvumisel kinnitab Kasutaja sellega, et on vähemalt 18-aastane ning vabastab Rakenduse omaniku mistahes vastutusest, mis tekib või võib tekkida seoses sellega, et vastav kinnitus osutub valeks.

2.5. Rakenduses kättesaadavat teavet uuendatakse korrapäraselt. Rakenduse omanikul on õigus teavet (v.a. Kasutaja andmeid puudutav informatsioon) omal äranägemisel lisada, muuta või eemaldada, sellest Kasutajale ette teatamata. Rakenduse omanik ei garanteeri, et Rakendus on pidevalt toimiv ning igal ajal kättesaadav.

2.6. Rakenduse parimaks kasutamiseks kohustub Kasutaja mistahes tarkvarauuenduste korral need oma seadmesse alla laadima. Tarkvarauuendusi tehakse Rakendusele funktsionaalsuse lisamiseks, võimalike vigade parandamiseks ning turvalisuse hoidmiseks ja tõstmiseks.

2.7. Rakenduse omanikul on igal ajal õigus käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta või rakendus sulgeda. Muudatused avaldatakse Rakenduses ja Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. Kui kasutaja jätkab Rakenduse kasutamist pärast muudatuste tegemist, kinnitab ta sellega, et nõustub muudatustega.

3. Partner rakenduse sisu

3.1. Partner rakendus on App Store´ist või Google Play´st allalaetav tasuta. Rakenduse omanik ei paku rakendusele juurdepääsuks vajalikke seadmeid ega internetiühendust. Rakenduse omanik ei vastuta mistahes täiendavate kulude eest, mis Kasutajal seoses rakenduse kasutamisega tekivad või võivad tekkida.

3.2. Rakenduse abil on võimalik:
3.2.1. liituda Partnerprogrammiga (alates 13. eluaastast)
3.2.2. saada Müüja juures Partnerkaardi soodustusi ja koguda boonusraha;
3.2.3. sisestada maksevahendina Eestis pankade väljastatud pangakaarte ning kasutada neid läbi Rakenduse Müüja kaupluses ostude eest tasumisel;
3.2.4. kasutada oma nutiseadet Selveris, Delice’is ja Kaubamaja Toidumaailmas iseteeninduspuldina.
3.2.5. Kasutada oma nutiseadet Selveris, Delice’is ja Kaubamaja Toidumaailmas füüsilise iseteeninduspuldi kätte saamiseks ja selle kasutamiseks.

3.3. Rakenduses sisalduvad tootekujutised on illustratiivsed, st toodete tegelik välimus võib olla teistsugune.

3.4. Kasutades Rakendust ostude eest tasumiseks, on Kasutaja kohustatud kassas veenduma, et tema maksetehing on edukalt lõpule viidud.

3.5. Kasutades Rakendust ostupuldina, on Kasutaja kohustatud järgima, et kõik tooted oleksid skanneeritud. Rakenduse ostupuldina kasutamise korral on Müüjal õigus teostada ostukontrolli (ostupuldiga sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavuse kindlakstegemine tegelikult ostukärusse/-korvi asetatud toodetele). Ostukontrolli teostamise õigus on Müüjal igal ajahetkel, mil Kasutaja Müüja kaupluses viibib ja Rakendust ostupuldina kasutab.

3.6. Kasutaja vastutab täielikult Rakenduse kaudu Kasutaja kontol tehtud mistahes toimingute eest (sh, kuid mitte ainult Kasutaja andmete muutmine, reklaaminõusolekute seadistamine, Kuukaardi ostulimiidi taotlemine, ostude eest tasumine, ostunimekirja adressaatide lisamine jms). Kasutajal on keelatud kolmandatele isikutele jagada Partner rakenduse juurdepääsuandmeid oma seadmes. Kui Kasutaja teeb oma kontol või konto kaudu toiminguid, siis eeldatakse, et vastava toimingu tegi Kasutaja.

4. Kolmandate isikute teenused

4.1. Rakenduse omanik ei vastuta Rakenduses kättesaadavate kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste (maksekaartide sisestamine, kasutamine, eemaldamine) sisu, talitluse ega mistahes muude omaduste eest.

5. Intellektuaalomandi õigused

5.1. Rakenduse omandiõigus, sh intellektuaalomandiõigus Rakenduse tehniliste lahenduste ja tarkvara, rakenduse sisus kasutatud fotode ja audiovisuaalide ning nende mistahes muudatuste, paranduste või tuletiste osas kuulub TKM Grupile või tema litsentsisaajatele.

5.2. TKM Grupi ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete ärinimed, logod, nendega seonduvad toote- või teenusenimed, kaubamärgid, tooteteave ja –kujutised on vastava ettevõtte intellektuaalomand. Kõik muud ärinimed, logod, nendega seonduvad toote- või teenusenimed, kaubamärgid, tooteteave ja –kujutised kuuluvad vastavate õiguste omanikele.

5.3. Rakenduses sisalduva intellektuaalomandi kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma TKM Grupi või vastava õiguse omaniku eelneva kirjaliku loata keelatud.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. Rakendus töötleb Kasutaja isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustele ja TKM Grupi privaatsuspoliitikale.

7. Kasutuslepingu lõpetamine

7.1. Rakenduse omanikul on igal ajal õigus sõltumata põhjusest Rakendus sulgeda ning lõpetada kasutuslepingud kõigi Kasutajatega. Sellisel juhul informeerib Rakenduse omanik Kasutajaid Rakenduses ja Partnerkaardi iseteeninduses www.partnerkaart.ee vähemalt 30 kalendripäeva ette.

7.2. Rakenduse omanikul on õigus ühepoolselt ilma etteteatamiseta Partner mobiilirakenduse kasutusleping peatada või üles öelda Kasutajaga:
7.2.1. kes edastab Rakenduse juurdepääsuandmed oma seadmes teisele isikule teenuse kasutamiseks;
7.2.2. kes on kahjustanud Müüja ekspresskassa ostupulti ja/või sellega seotud seadmeid või kuritarvitab teenust muul viisil;
7.2.3. kelle puhul on ostukontrolli käigus korduvalt tuvastatud ostukorvis ja ostupuldis/seadmes olevate kaupade erinevusi;
7.2.4. kes on Rakendust kasutades lahkunud Müüja kauplusest ilma ostu eest tasumata (sealhulgas juhtumid, kus maksetehing on jäänud lõpetamata või ei ole viidud lõpuni).
7.2.5. kelle seade ei toeta Rakenduse tarkvarauuendusi.

7.3. Kasutajal on õigus igal ajahetkel Rakenduse kasutamisest loobuda, kustutades Rakendus oma nutiseadmest.

7.4. Partnerprogrammist lahkumine toimub vastavalt Partnerkaardi tingimustele, mis on kättesaadavad Partnerkaardi iseteeninduses www.partnerkaart.ee.